Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) ROI fleet: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROI fleet BV.

  • Opdrachtgever: de wederpartij van ROI fleet, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die schriftelijk dan wel anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
  • a) en b) worden afzonderlijk ook wel aangeduiden als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”.
d) Overeenkomst: de overeenkomst die ROI fleet met een specifieke opdrachtgever is aangegaan en waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

2. Algemeen


a) Deze algemene voorwaarden zijn van toe­pas­­­sing op iedere aanbieding of offerte die door ROI fleet wordt gedaan en op iedere intentieverklaring of Overeenkomst die door ROI fleet met Opdrachtge­ver wordt aangegaan, alsmede op alle op­­drachten, ad­vie­zen, dien­sten en an­dere werk­zaam­­heden, die uit die overeenkomsten voort­vloei­en of anderszins voor Opdrachtgever ver­richt wor­den, tenzij schriftelijk an­ders is over­een­ge­ko­men.

b) In het kader van deze algemene voorwaarden wordt onder ROI fleet en Opdrachtgever tevens verstaan hun eventuele rechtsopvolgers.

c) Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst.

d) Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in een Overeenkomst nietig is, blijven de algemene voorwaarden dan wel de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen Partijen worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke strekking zo veel mogelijk benadert.

e) ROI fleet accepteert de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze niet, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen hiervan af te wijken. Indien en voor zover ook andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn op de Overeenkomst, geldt bij onverenigbaarheid van de verschillende algemene voorwaarden dat de algemene voorwaarden van ROI fleet prevaleren.

f) Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door ROI fleet respectievelijk voor wier handelen of nalaten ROI fleet aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Offertes en aanbiedingen

a) Offertes van ROI fleet zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden na dagtekening.

b) Een offerte geldt als één geheel en is doorgaans opgebouwd uit diverse componenten. ROI fleet is niet verplicht een gedeelte van een opdracht uit te voeren tegen de prijs die is opgenomen in het samengestelde deel van de aanbieding.


4. Gedragscode

a) Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie als­me­­de de gegevens en informatie welke aan hen be­kend zijn of worden in het kader van een offertetraject of Over­een­komst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der Partijen zal direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie wel­­ke aan haar bekend worden als gevolg van deze relatie, aan derden bekend­ma­­ken. Deze verplichting geldt voor de contractperiode en vervolgens voor een periode van twee jaar.

b) Geen der Partijen zal tijdens de duur van de Over­een­komst noch binnen één jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst ne­­men of met dit personeel over in­dienst­tre­ding onderhandelen, dan na verkregen schriftelijke toestemming van de weder­par­­tij.

c) Partijen staan er voor in dat hun medewerkers op de hoogte zijn van alle verplichtingen uit enige overeenkomst.

d) ROI fleet is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

5. Uitvoering van de opdracht

a) ROI fleet zal de door haar te ver­rich­ten dien­sten naar bes­te inzicht en vermogen en overeen­kom­­stig de eisen van goed vakmanschap uit­voe­ren. ROI fleet heeft daartoe een inspanningsverplichting en zij accepteert geen resultaatsverplichtingen.

b) In het geval dat tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen hierover in overleg treden. Eventuele wijzigingen in een Overeenkomst zijn van kracht na schriftelijk akkoord door daartoe bevoegde personen van beide Partijen.

c) Overeengekomen termijnen zijn nimmer fataal. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever ROI fleet schriftelijk in gebreke te stellen en zal ROI fleet een redelijke termijn geboden krijgen om alsnog juiste uitvoering te geven aan de overeenkomst.

d) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ROI fleet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct, volledig en tijdig aan ROI fleet worden verstrekt. In geval van incorrecte, onvolledige of te late oplevering van gegevens door Opdrachtgever komen eventueel daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

e) ROI fleet zal in het kader van de dienstverlening aan derden, indien en voor zover die plaatsvindt in het kader van de Overeenkomst , optreden in naam en voor rekening van Opdrachtgever, waartoe opdrachtgever ROI fleet machtigt, terwijl Opdrachtgever de contractspartij voor de leverancier is en contracten ondertekent.

f) De uitvoering van een aan ROI fleet verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en mogen daarop ook niet vertrouwen.

g) ROI fleet is te allen tijde bevoegd der­den in te schakelen bij de uitvoering van de dienstverlening.

h) ROI fleet kan de samenstelling van een klantteam wijzigen. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Een dergelijke wijziging mag de kwaliteit van de te ver­richten werk­­zaamheden niet vermin­de­ren, noch de continuï­teit van de dienstverlening ongunstig be­­ïn­vloe­den.

i) Opdrachtgever is verplicht om ROI fleet vrij te waren van aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.

j) Een aan ROI fleet verstrekte opdracht wordt op basis van exclusiviteit verleend.

6. Tarieven en facturatie

a) Activiteiten waarin de Overeenkomst niet voorziet worden apart aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

b) Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

c) Het is Opdrachtgever niet toegestaan om betalingen aan ROI fleet op te schorten of te verrekenen, uit welke hoofde dan ook.

d) Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering van de langst openstaande factuur, zelfs indien opdrachtgever bij zijn betalingsopdracht anders aangeeft.

e) Na de vervaldag van de factuur wordt de wette­lijke ren­­te ex artikel 6: 119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht zonder dat ingebre­ke­stel­­ling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan ROI fleet de uitvoering van de Overeenkomst op­­schor­ten.

f) Is de opdrachtgever of leverancier van ROI fleet in verzuim, dan is hij of zij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan ROI fleet, die tenminste 15% van het factuurbedrag belopen met een minimum van € 125. Indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, is de opdrachtgever of leverancier van ROI fleet gehouden tot vergoeding van alle daarmee verband houdende kosten. Laatstgenoemde kosten zijn niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, maar komen integraal voor rekening van de opdrachtgever of de leverancier van ROI fleet indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. De opdrachtgever of leverancier van ROI fleet is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door een van de Partijen ter beschikking gestelde programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten in de ruimste zin van het woord, blijven berusten bij de Partij die deze ter beschikking stelt. De andere Partij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld en haar is het voor het overige niet toegestaan de zaken als bedoeld in het onderhavige artikel te verveelvoudigen, hiervan kopieën te vervaardigen of deze te gebruiken in de uitvoering van een andere opdracht dan onderhavige. Partijen hebben het recht stukken te verveelvoudigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst en voor zover deze stukken niet worden gepubliceerd, gedeeld met, of doorverkocht aan derden, noch verder worden gecommercialiseerd.

8. Overmacht, ontbinding en opschorting

a) In geval ROI fleet door overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit een Overeen­komst na te komen, wordt zij van deze verplichtingen ont­­sla­­gen voor de duur van zodanige overmacht zon­­der tot enige schade­vergoeding terzake ge­hou­den te zijn.

b) Ieder der Partijen is bevoegd de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:

de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel enige andere omstandigheid waardoor die Partij het vrije beheer over haar vermogen verliest;

het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard.

c) ROI fleet is bevoegd, zonder tot enige schade- of onkostenvergoeding verplicht te zijn, en met behoud van de haar overigens toekomende rechten, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit enige Overeenkomst of intentieverklaring niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ROI fleet kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen. Tevens kan ROI fleet de Overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of in redelijkheid niet gevergd kan worden.

d) In het geval van tussentijdse opzegging van een Overeenkomst zullen Partijen in onderling overleg zorg dragen voor overdracht van de werkzaamheden aan derden. Enige kosten verbonden aan de overdracht zullen door ROI fleet aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Aansprakelijkheid

a) ROI fleet beperkt haar aansprakelijkheid tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) ROI fleet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ROI fleet is uitgegaan van door of namens de andere partij bij de Overeenkomst verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

c) ROI fleet is alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van tekortkomingen in de uit­voe­ring van de Overeenkomst voor zover deze het ge­volg zijn van het door ROI fleet niet in acht ne­men van de zorgvuldigheid, des­kundigheid en het vak­man­­­schap waarop Opdrachtgever krachtens artikel 5 lid a) mag ver­trouwen en voor zover hij door Opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn tot herstel c.q. vervanging is geboden. ROI fleet maakt gebruik van software pakketten en diensten van derde partijen. ROI fleet is niet aansprakelijk voor fouten in de software pakketten van derde partijen, noch voor fouten gemaakt door betreffende derde partijen. In voorkomende gevallen zal ROI fleet er alles aan doen, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, om de eventuele schade die uit een dergelijke fout door derden voor Opdrachtgever of zijn medewerkers voortvloeit, zo veel mogelijk te beperken.

d) Een aansprakelijkheid van ROI fleet is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde bedragen, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

e) Bij overeenkomsten die een looptijd van meer dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maxi­­maal het factuurbe­drag over de laatste zes maan­den.

f) De aansprakelijkheid veroor­zaakt door toerekenbare tekortkomingen van ROI fleet, wordt bovendien beperkt tot het bedrag van uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.

g) Voor meerwerk in de vorm van advies geldt een verdere aansprakelijkheidsbeperking tot maximaal het overeengekomen bedrag van het meerwerk.

h) ROI fleet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, reputatieschade, gederfde winst en/of gemiste kostenbesparingen.

i) ROI fleet is niet aansprakelijk voor enige wanprestatie gepleegd door leveranciers van Opdrachtgever.

j) ROI fleet is niet aansprakelijk jegens derden (zoals bijvoorbeeld partijen waarmee Opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan) en voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het handelen van leveranciers of andere contractpartijen van Opdrachtgever (tenzij het handelen weer het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van ROI fleet). Claims van leveranciers van Opdrachtgever die bij ROI fleet worden neergelegd maar bij Opdrachtgever thuishoren, zullen zo spoedig mogelijk worden doorgeleid naar Opdrachtgever.
ROI fleet is niet aansprakelijk voor kosten welke het gevolg zijn van foutief handelen door medewerkers van Opdrachtgever.

k) Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien ROI fleet daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen twaalf maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit en waarvoor ROI fleet aansprakelijk is.

l) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ROI fleet of haar leidinggevende ondergeschikten.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten is het Ne­der­lands recht van toe­passing. Geschillen tussen partijen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

2014 - Algemene voorwaarden ROI fleet BV.doc
/css/images/ontzorging
Volledige ontzorging van uw wagenparkbeheer en zakelijke mobiliteit
/css/images/ervaren
Ervaren team met kennis, expertise en oplossingen
/css/images/besparen
Besparen op en voorkomen van onnodige mobiliteitskosten
/css/images/analyse
Betere analyse, benchmarking, advisering en besluitvorming